Waterschap Limburg integreert ‘Hoogwater-draaiboek’ in HxGN EAM

Zoals alle waterschappen staat ook het Waterschap Limburg klaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week mens en natuur tegen watercalamiteiten te beschermen. Als het misgaat door een calamiteit, zoals hoog water in de Maas, doet ze er alles aan om de overlast te voorkomen of bestrijden. Om goed voorbereid te zijn werkt het waterschap met een calamiteitenbestrijdingsplan. Dit plan bepaalt de werkwijze qua organisatie en bevat alle preventieve maatregelen of acties bij bestrijding van overlast, inclusief de voorbereiding en nazorg. Dit plan is met steun van Spectades via geavanceerde configuratie opgenomen in HxGN EAM en nu dus volledig geautomatiseerd beschikbaar.

Alle reden om dit veiligheidsvraagstuk eens nader te beschouwen. We doen dat met Juus Teensma, vakspecialist crisisbeheersing van het Waterschap Limburg, projectmanager Maurice Lapré en consultant Francus Simonetti van Spectades.

Fusie
“Na de fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei met Roer en Overmaas in 2017 ontstond het Waterschap Limburg, wat de hele provincie Limburg omvat. Logisch gevolg was dat het beleid van de twee afzonderlijke waterschappen aangepast diende te worden. Dat gold ook voor de vraag “Wat te doen bij hoog water?”; aldus Juus. Hij vervolgt: “Beide waterschappen hadden een eigen werkwijze en maakten afzonderlijk van elkaar gebruik van een Microsoft Access database. Dus werd er afstemming gezocht en gevonden. Om de draaiboeken te synchroniseren werd één nieuwe Access database gebouwd. Hierbij liepen we al snel tegen het feit aan dat de performance van Access niet echt multi-user geschikt is tijdens een calamiteit Hoogwater Maas. Daarbij was er ook geen sprake van een volwaardig automatisch systeem waarmee we de processtappen konden bewaken. Hierdoor werd er met de gebruikers een project /traject gestart om die situatie te verbeteren”.

HydroNET
Waterschap Limburg werkte reeds met HydroNET. Dit is een beslissingsondersteunend systeem dat het waterschap helpt bij het weer- en klimaatbestendig maken en houden van watersystemen. HydroNET vertaalt terabytes data van radars, satellieten, waterpeilen, grondmetingen, databases en andere bronnen via slimme algoritmen naar informatie op maat voor de operationeel peilbeheerder tot de bestuurder. Deze informatie is altijd en overal via persoonlijke dashboards toegankelijk op mobiel, tablet of computer. Vanuit het verbetertraject werd snel duidelijk dat de data uit HydroNET slim gekoppeld of geïntegreerd moesten worden in een systeem waarmee reeds bij het waterschap werd gewerkt. Een bekend systeem bij de medewerkers sloot hierdoor goed aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikers in het systeem.

HxGN EAM
Juus: “Binnen het cluster areaalbeheer was HxGN EAM als Onderhoud Beheer Systeem (OBS) gekozen en uit de gehouden interviews met gebruikers bleek dat zij de voorkeur hadden om HydroNET te koppelen aan HxGN EAM. Spectades heeft ons begeleid bij de implementatie en realisatie van HxGN EAM. De vraag naar de mogelijkheid om ons Calamiteitendraaiboek ‘te koppelen, automatiseren en integreren’ in HxGN EAM werd positief beantwoord. Er was wel wat configuratiewerk nodig om deze interface te realiseren. Vanaf dat moment kwamen Maurice en Francus in beeld. Maurice: “Wij waren vanaf eind 2019 door samenvoeging van processen van de oorspronkelijke waterschappen actief met de inrichting van het OBS HxGN EAM. Na afronding hiervan in 2020 konden we volgens afspraak het geautomatiseerde draaiboek calamiteitenbestrijding oppakken. Wij zagen door verfijnde configuratie mogelijkheden om inclusief de standaard webservices op HxGN EAM de interface te realiseren zonder echt maatwerkcodes toe te passen. Hierdoor zou de HydroNet-informatie via HxGN EAM beschikbaar komen en automatisch leiden tot werkorders of acties bij meldingen uit HydroNET”.

Hoogwatermelding
Juus vervolgt: “Wij hadden een uitgebreid pakket van eisen op tafel gelegd dat er uiteindelijk toe moest leiden dat een signaal tot actie uit HydroNET direct automatisch als een werkorder bij een actiehouder in de e-mail terecht komt. Bij dreigend hoog water gaat namelijk niet alles vanzelf. Los van het feit dat sommige kunstwerken elektronisch gesloten kunnen worden, moeten er bij dreigend hoogwater bijvoorbeeld ook dijkwachten voor monitoring en observatie gemobiliseerd worden. Verder moeten er door gecontracteerde aannemers of ketenpartners, zoals gemeenten, vele fysieke handelingen verricht worden. Denk hierbij aan pompen en slangen op de juiste locaties plaatsen en in werking stellen of waterkeringen/ balken in dijkcoupures plaatsen”.

Francus: “Zo zijn we na overleg tot de situatie gekomen dat iedere hoogwatergolf als project wordt opgepakt vanuit HxGN EAM, alle preventieve acties worden dan vrijgegeven en gekoppeld aan dit project waaruit automatisch op basis van signalen uit HydroNET de werkorders voor de verantwoordelijken voortvloeien. Dit geldt voor het hele proces van voorbereiding (lees: alles in gereedheid brengen) tot operationaliseren en na de crisis ook het opruimen en de verdere afbouw van de maatregelen”.

De realisatie
Juus: “Ondanks dat er vanuit Spectades gezegd werd dat het doel van een volledig geautomatiseerd draaiboek zeker gerealiseerd zou kunnen worden, zijn wij als opdrachtgever en klant toch een aantal keren verrast door het feit dat er ondanks de standaarden toch behoorlijk wat configuratiewerk verricht moest worden. Er is opgeleverd wat wij verwachtten en daar zijn wij heel blij mee. Opvallend was dat er eigenlijk vooral ook veel begripsverwarring was tussen ons en Spectades. Heel simpel wat wij X noemden heette in de nog te configureren HxGN EAM module Y. Gedurende de eerste workshops bleek het daarom belangrijk zo snel mogelijk termen te vertalen, zodat een mogelijke oplossing sneller begrepen kan worden in de ‘eigen taal’. Het is zeker een aanbeveling om tijdens zo een project een Verklarende woordenlijst of Data dictionary aan te leggen en bij te houden. Dat voorkomt de spraakverwarring waar we nu wel eens tegenaan liepen. Wat fijn is, is vooral de flexibiliteit van met name Francus en Maurice om voor iets wat leek op een probleem toch een passende oplossing te vinden en toe te passen. Verder is ieder hoogwaterproject een omvangrijk proces waar wel zo’n 830 acties aan vast zitten, dat je pas kunt afsluiten als aan alle acties voldaan is”. Francus: “De uitdaging was vooral ook om de statusovergangen uit HydroNET in de eigen werkprocessen van het waterschap voor de sluitprotocollen vanuit de wettelijke zorgplicht te integreren. Hydronet levert veel informatie over de statussen van de werkpakketten en acties die in HxGN EAM al dan niet moeten worden uitgezet. Deze moeten allemaal volgtijdelijk worden verwerkt. Dat leidde ook tot het anders inrichten van de interface gedurende het traject”.

Operationeel
Na succesvolle opleveringstests stond het vernieuwde geautomatiseerde draaiboek centraal tijdens de Hoogwaterweek 2022 van het waterschap. Van 12 tot en met 16 september jl. werden in theorie en praktijk de acties getraind die voortkomen uit het ‘Calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Maas’. Na de theoretische training en uitleg over het vernieuwde geautomatiseerd draaiboek calamiteitenbestrijding werden diverse acties volgens het draaiboek uitgevoerd in het veld door de gehele provincie. Zo werd er bijvoorbeeld gecontroleerd of materialen compleet of voldoende zijn en het opbouwen van pompen en demontabele wanden correct kon verlopen. Na de Hoogwaterweek werd er geëvalueerd en kon worden geconcludeerd dat het geautomatiseerde draaiboek calamiteitenbestrijding tot tevredenheid in gebruik genomen kan worden.

Voor nadere informatie:
Home – Waterschap Limburg + Terugblik Hoogwaterweek 2022 – Waterschap Limburg

Scroll naar top